Internal Account Manager Multi-Channel

Requisition ID:  12962
Location: 

BRUXELLES, BE, 1000

Internal Account Manager (IAM) - Multichannels

 

Missie

De IAM draagt de integrale verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en de implementatie van de commerciële acties voor een portefeuille (bestaande en potentiële klanten). De portefeuille bestaat uit klanten en prospecten met meerdere vestigingen die de voorkeur geven aan een behandeling op afstand, of via een tendering process, en/of door bemiddeling via derden (consultants, brokers, …). De IAM werkt actief samen met verschillende stakeholders (Pricing, Legal, Marketing, Customer Service, Trading …).

 

De verantwoordelijkheden van de IAM omvatten het volgende: 

 • Deelnemen aan het opzetten en onderhouden van duurzame en effectieve partnerschappen met TPI's, met bijzondere aandacht voor indirecte verkoop aan klanten en prospects via makelaars (brokers) of inkoopcombinaties (baskets);
 • Initiator zijn van veranderingen in werkwijzen en systemen voor een efficiëntere indirecte aanpak van pre-sales tot after-sales;
 • het contactpunt zijn voor zijn klanten en proactieve en duurzame commerciële relaties onderhouden in de domeinen energie en producten en diensten die verband houden met de energietransitie;
 • in samenspraak met de collega’s, de gepubliceerde tenders opvolgen en beheren:
  • Analyse en selectie tot inschrijving in samenspraak met de collega’s;
  • Verantwoordelijk voor alle interne (AM, Legal, Pricing, ,…) en externe contacten ter realisatie van de gepaste offerte;
  • Voorbereiding en indiening van de offerte;
  • Beheer van een bibliotheek van attesten en officiële documenten die nodig zijn in het kader van een offerte in het Tendering proces;
 • zijn klantenportefeuille ontwikkelen via overnames en partnerships met een grote autonomie;
 • de TPIs, klanten en prospecten correct informeren, hun behoeften identificeren en daarop reageren via cross & upselling;
 • de contracten op afstand voorbereiden, bespreken en afsluiten;
 • risico's identificeren die verband houden met het sluiten van leveringscontracten en deze risico's beperken en/of afdekken in overeenstemming met het risicobeleid
 • rendabele en efficiënte vormen van samenwerking en partnership voorstellen aan de tussenpersonen (consultants, brokers).   instaan voor het beheer en de operationele follow-up van deze samenwerkingsverbanden;
 • in samenwerking met Marketing de marketingcampagnes, de contactpunten, de attitudes en de acties identificeren en implementeren om een echte toegevoegde waarde te bieden aan de klanten en prospecten;
 • arbitragestrategieën op de portefeuille voorstellen en implementeren;
 • regelmatig contact opnemen met de klanten en interveniëren bij de interne diensten om te waken over de concretisering en de uitvoering van het contract, alsook om de voorgestelde oplossingen te verbeteren door als SPOC op te treden ten aanzien van de klant;
 • zorgen voor een efficiënte administratie van de portefeuille en een aangepaste dienstverlening in goede samenwerking met het federale Customer Service Team;
 • waken over de follow-up en de correcte rapportering van de klanten in de CRM-systemen, enz.;
 • feedback van de markt geven en voorstellen voor verbetering formuleren;
 • continu proberen om de interne werkwijzen te optimaliseren, eventueel via externe benchmarks, en deze veranderingen implementeren.

 

Profiel

 • Je bent tweetalig NL/FR, of Nederlandstalig met een goede kennis van het Frans en het Engels;
 • Je hebt een universitair diploma of gelijkwaardig door ervaring (commerciële of technische richting);
 • Je hebt minstens 3 jaar ervaring op commercieel vlak en in de zakenwereld;
 • Je hebt bij voorkeur een goede kennis van de Marketing & Sales-omgeving van ENGIE Electrabel;
 • Je bent analytisch en rigoureus;
 • Je bent vertrouwd met de CRM-systemen en de IT- en rapporteringtools;
 • Je bent stressbestendig, competitief en zeer resultaatgericht;
 • Je hebt interesse voor de ontwikkeling van een commerciële activiteit op afstand;
 • Je bent proactief, dynamisch en authentiek en je komt je verbintenissen na;
 • Je kent de evolutie van de B2B-markt heel goed;
 • Je bent vertrouwd met de technieken voor verkoop en onderhandelingen op afstand;
 • Je kent de producten die ENGIE Electrabel aanbiedt, en/of je bent gemotiveerd om deze kennis snel te verwerven;
 • Je werkt nauwgezet en bent je bewust van de waarde van de onderliggende contracten, je kunt risico's goed beoordelen en afdekken;
 • Je wil bijleren en jezelf ontplooien;
 • Je ontmoet je klanten en contacten occasioneel naar aanleiding van uitzonderlijke bezoeken of evenementen.

***************************************************************************************************************************************************************************

Internal Account Manager (IAM) - Multichannels

 

Mission

L'IAM est entièrement responsable du développement et de la mise en œuvre d'actions commerciales pour un portefeuille (clients existants et potentiels). Le portefeuille se compose de clients et de prospects possédant plusieurs sites et préférant être traités à distance, ou par le biais d'un processus d'appel d'offres, et/ou par l'intermédiaire de tiers (consultants, courtiers, ...). L'IAM collabore activement avec différentes parties prenantes (Pricing, Legal, Marketing, Customer Service, Trading ...).

 

Les responsabilités de l'AIM sont les suivantes : 

 • Participer à la mise en place et au développement de partenariats durables et efficaces avec les TPI, en mettant particulièrement l'accent sur les ventes indirectes aux clients et aux prospects par l'intermédiaire de courtiers ou de groupements d'achat ;
 • Initier des changements dans les méthodes et les systèmes pour une approche indirecte plus efficace, de la phase de pre-sales à celle de l'after sales ;
 • Être le point de contact pour ses clients et gérer des relations commerciales proactives et durables dans les domaines de l'énergie et des produits et services liés à la transition énergétique ;
 • En consultation avec ses collègues, suivre et gérer les appels d'offres publiés :
  • Analyse et sélection des appels d'offres en concertation avec les collègues ;
  • Responsable de tous les contacts internes (AM, Legal, Pricing, ...) et externes pour réaliser la proposition appropriée ;
  • Préparation et soumission du devis ;
  • Gestion d'une bibliothèque d'attestations et de documents officiels requis dans le cadre d'un appel d'offres dans le processus d'appel d'offres ;
 • Développer son portefeuille de clients par le biais d'acquisitions et de partenariats avec un degré élevé d'autonomie ;
 • Informer correctement les TPI, les clients et les prospects, identifier leurs besoins et y répondre par des ventes croisées et incitatives ;
 • Préparer, discuter et conclure des contrats à distance ;
 • Identifier les risques liés à la conclusion de contrats d'approvisionnement et atténuer et/ou couvrir ces risques conformément aux politiques en matière de risques.
 • Proposer aux intermédiaires (consultants, courtiers) des formes de coopération et de partenariat rentables et efficaces. Être responsable de la gestion et du suivi opérationnel de ces partenariats ;
 • En collaboration avec le marketing, identifier et mettre en œuvre des campagnes de marketing, des points de contact, des attitudes et des actions afin d'apporter une réelle valeur ajoutée aux clients et aux prospects ;
 • Proposer et mettre en œuvre des stratégies d'arbitrage sur le portefeuille ;
 • Contacter régulièrement les clients et intervenir auprès des départements internes pour suivre la matérialisation et l'exécution du contrat, ainsi que pour améliorer les solutions proposées en agissant en tant que SPOC vis-à-vis du client ;
 • Assurer une administration efficace du portefeuille et des services appropriés en bonne coopération avec l'équipe fédérale du service à la clientèle ;
 • Contrôler le suivi des clients et les rapports corrects dans les systèmes de gestion de la relation client, etc ;
 • Fournir un retour d'information sur le marché et formuler des propositions d'amélioration ;
 • Essayer en permanence d'optimiser les méthodes de travail internes, éventuellement par le biais de références externes, et mettre en œuvre ces changements.

 

Profil

 • Vous êtes bilingue NL/FR, ou néerlandophone avec une bonne connaissance du français et de l'anglais;
 • Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire ou d'une expérience équivalente (direction commerciale ou technique);
 • Vous avez au moins 3 ans d'expérience commerciale et dans les négociations;
 • Vous avez de préférence une bonne connaissance de l'environnement Marketing & Sales d'ENGIE Electrabel;
 • Vous êtes analytique et rigoureux ;
 • Vous êtes habitué aux systèmes CRM et aux outils informatiques et de reporting;
 • Vous êtes résistant au stress, compétitif et très axé sur les résultats;
 • Vous êtes intéressé par le développement d'une activité commerciale à distance;
 • Vous êtes proactif, dynamique et authentique et vous respectez vos engagements;
 • Vous connaissez très bien l'évolution du marché B2B;
 • Vous maîtrisez les techniques de vente et de négociation à distance;
 • Vous connaissez les produits proposés par ENGIE Electrabel, et/ou vous êtes motivé(e) pour acquérir rapidement ces connaissances;
 • Vous travaillez méticuleusement et êtes conscient de la valeur des contrats sous-jacents, vous pouvez évaluer et couvrir adéquatement les risques;
 • Vous avez envie d'apprendre et de vous développer;
 • Vous rencontrez vos clients et contacts occasionnellement à l'occasion de visites ou d'événements exceptionnels.
 • **************************************************************************************************************************************************

Internal Account Manager (IAM) - Multichannels

 

Mission

The IAM bears integral responsibility for the development and implementation of commercial actions for a portfolio (existing and potential clients). The portfolio consists of customers and prospects with multiple locations who prefer to be treated remotely, or through a tendering process, and/or by mediation through third parties (consultants, brokers, ...). The IAM actively collaborates with various stakeholders (Pricing, Legal, Marketing, Customer Service, Trading ...).

 

The responsibilities of the IAM include the following: 

 • Participate in establishing and maintaining sustainable and effective partnerships with TPIs, with a particular focus on indirect sales to customers and prospects through brokers or buying groups;
 • Initiate changes in processes and systems for a more efficient indirect approach from pre-sales to after-sales;
 • Be the point of contact for its customers and maintain proactive and sustainable commercial relationships in the areas of energy and energy transition-related products and services;
 • In consultation with colleagues, follow up and manage published tenders:
  • Analysis and selection to tender in consultation with colleagues;
  • Responsible for all internal (AM, Legal, Pricing, ,...) and external contacts to realize the appropriate tender;
  • Preparation and submission of the quotation;
  • Managing a library of attestations and official documents required as part of a tender in the Tendering process;
 • Develop its client portfolio through acquisitions and partnerships with a high degree of autonomy;
 • Correctly inform TPIs, clients and prospects, identify their needs and respond to them through cross & upselling;
 • Prepare, discuss and conclude contracts remotely;
 • Identify risks associated with the conclusion of supply contracts and mitigate and/or hedge these risks in accordance with risk policies
 • Propose profitable and efficient forms of cooperation and partnership to intermediaries (consultants, brokers). Be responsible for the management and operational follow-up of these partnerships;
 • In collaboration with Marketing, identify and implement marketing campaigns, touch points, attitudes and actions to provide real added value to customers and prospects;
 • Propose and implement arbitrage strategies on the portfolio;
 • Regularly contact clients and intervene with internal departments to monitor the materialization and execution of the contract, as well as to improve the proposed solutions by acting as SPOC towards the client;
 • Ensure efficient administration of the portfolio and appropriate services in good cooperation with the federal Customer Service Team;
 • Monitor customer follow-up and correct reporting in the CRM systems, etc;
 • Provide feedback from the market and formulate proposals for improvement;
 • Continuously try to optimize internal working methods, possibly through external benchmarks, and implement these changes.

 

Profile

 • You are bilingual NL/FR, or Dutch-speaking with a good knowledge of French and English;
 • You have a university degree or equivalent through experience (commercial or technical orientation);
 • you have at least 3 years' commercial and business experience;
 • You preferably have a good knowledge of GEMS &ENGIE Electrabel's Marketing & Sales environment;
 • You are analytical and rigorous;
 • You are familiar with CRM systems and IT and reporting tools;
 • You are stress-resistant, competitive and highly result-oriented;
 • You are interested in developing a remote commercial activity;
 • You are proactive, dynamic and authentic and you deliver on your commitments;
 • You have a good knowledge of the evolution of the B2B market;
 • You are familiar with remote sales and negotiation techniques;
 • You know the products offered by ENGIE Electrabel, and/or you are motivated to acquire this knowledge quickly;
 • You work meticulously and are aware of the value of the underlying contracts, you can assess and hedge risks adequately
 • You want to learn and grow;
 • You meet your clients and contacts occasionally as part of exceptional visits or events.

 

If you meet these requirements, then you are the talent we are looking for. Do not waste time! 

Apply by attaching your updated CV, regardless your gender.

ENGIE Global Energy Management & Sales is committed to create a gender-neutral environment that unlocks the potential of everyone and provide equal employment opportunities for all individuals. 

 All our positions are open to people with disabilities, please let your recruiter know if you need reasonable accommodations to be able to participate in the recruitment process, they will be happy to assist you. 

About ENGIE:

Our group is a global reference in low-carbon energy and services. Our purpose (“raison d’être”) is to act to accelerate the transition towards a carbon-neutral world, through reduced energy consumption and more environmentally-friendly solutions, reconciling economic performance with a positive impact on people and the planet. We rely on our key businesses (gas, renewable energy, services) to offer competitive solutions to our customers. With our 170,000 employees, our customers, partners and stakeholders, we are a community of Imaginative Builders, committed every day to more harmonious progress

 

Business Unit:  GEMS
Division:  GEMS - BP GEMS Supply BE
Legal Entity:  ELECTRABEL
Contract Type:  Permanent
Job Type:  Full - Time
Professional Experience:  Skilled ( >3 experience <15 years)
Education Level:  Master's Degree