Týmto oznámením Vás informujeme o spracúvaní osobných údajov pri prístupe a používaní portálu ENGIE Recruitment.  

Upozorňujeme, že k tomuto oznámeniu o ochrane osobných údajov je pripojené tlačidlo "Prijať" a "Zamietnuť". Z technických dôvodov ho nie je možné odstrániť. 

Prosím, vyberte si možnosť "Prijať". Tým potvrdíte, že ste si prečítali zásady, pričom z toho nevyplývajú žiadne ďalšie dôsledky (napr. žiadny súhlas s čímkoľvek). Ak stlačíte "Zamietnuť", budete požiadaní o potvrdenie svojho rozhodnutia. Ak tak urobíte, profil sa pre vás nevytvorí a nebudete môcť požiadať o pracovnú ponuku.
 

1. Účel spracovania  

Vaše osobné údaje sprácúvame za účelom :  

a) Umožniť uchádzačovi vytvoriť si konto pred podaním žiadosti.  

b) Umožniť uchádzačovi uchádzať sa o konkrétnu voľnú pracovnú pozíciu v spoločnosti patriacej do Skupiny ENGIE.  

c) Umožniť Skupine ENGIE spravovať žiadosť vo výberovom procese (pracovný pohovor, prenos a uchovávanie životopisov, poskytnutych osvedceni o vzdelani, absolvovanych kurzoch atd. Suvisiacich s pracovnou pozíciou) a,   

d) Umožniť spoločnosti ENGIE automatizovať proces prijímania zamestnancov.  

e) Umožnenie uchádzačovi prihlásiť sa na odber ďalších pracovných ponúk Skupiny ENGIE.  

 

2. Kto je prevádzkovateľ údajov  

Prevádzkovateľom údajov je v prípade výberu možnosti 1 a 2 v bode tohto dokumentu  právnická osoba Skupiny ENGIE na Slovensku, ktorá ponúka pracovné miesto o ktoré má uchádzač záujem.  

 

3. Dôvod spracovania  

Informácie zhromaždené pri návšteve webovej aplikácie náborového portálu ENGIE sa spracúvajú na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa údajov.   

Spracovanie osobných údajov na účely prihlásenia sa na ďalšie pracovné ponuky Skupiny ENGIE sa spracúva len s Vašim súhlasom.  

Odoslaním prihlášky vyhlasujete, že vaše údaje sú pravdivé, presné, úplné a nezavádzajúce. Okrem toho súhlasíte s tým, aby Prevádzkovateľ údajov podnikol všetky primerané kroky na overenie Vami poskytnutých osobných údajov kedykoľvek počas procesu podávania žiadosti a výberu, ak je to povolené v rámci miestneho právneho kontextu. 

 

4. Ktoré osobné údaje od vás zhromažďujeme  

Kategórie osobných údajov, ktoré sa zhromažďujú v rámci tohto spracovania, sú tieto:  

  • osobné údaje (meno, priezvisko, kontakt, adresa, rodinný stav);  
  • odborná príprava/ vzdelanie (titul, poverenie a dátumy);  
  • pracovné skúsenosti (pozícia a pracovné skúsenosti);  
  • charakteristika pozície, o ktorú sa uchádzač uchádza;  
  • spôsob/ zdroj podania žiadosti (sociálne siete, spontánna žiadosť o zamestnanie)  
  • výsledky testov vykonaných v rámci výberového konania (hodnotenie technických zručností, kognitívnych schopností, test z angličtiny, testy odbornej a osobnostnej sposobilosti);  
  • záverečné posúdenie vhodnosti prihlášky na obsadzovanú pozíciu,  

 

5. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje  

Vaše údaje sa uchovávajú 12 mesiacov od posledného pripojenia k vášmu profilu.  

 

6. Kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov  

Vaše údaje budú používať príslušné náborové a administratívne služby spoločnosti ENGIE.   

Pri vytváraní svojho konta na portáli náboru spoločnosti ENGIE budete mať možnosť vybrať si úroveň viditeľnosti svojich údajov spomedzi 3 nasledujúcich možností :   

  • Možnosť 1 : len náboroví pracovníci spravujúci pracovné pozície, o ktoré sa uchádzam (náboroví pracovníci Skupiny ENGIE na Slovensku môžu vidieť Váš profil len vtedy, keď sú zodpovední za pracovné miesto (miesta), o ktoré ste sa uchádzali, a nebudú Vás môcť osloviť v prípade iných pracovných príležitostí).  
  • Možnosť 2 : len náboroví pracovníci spravujúci pracovné pozície Skupiny ENGIE v krajine/regióne vášho bydliska (náboroví pracovníci Skupiny ENGIE na Slovensku spravujúci pracovné miesta, ktoré sa nachádzajú v tej istej krajine, ktorú ste si vybrali ako krajinu vášho súčasného bydliska, môžu potenciálne vidieť Váš profil a osloviť Vás v súvislosti s inými pracovnými príležitosťami).  
  • Možnosť 3 : Všetci náboroví pracovníci, ktorí spravujú pracovné pozície všetkých spoločností Skupiny ENGIE na celom svete (všetci náboroví pracovníci v rámci Skupiny ENGIE môžu potenciálne vidieť Váš profil a osloviť Vás s ponukou ďalších pracovných príležitostí).  

Túto možnosť môžete kedykoľvek sami zmeniť prístupom k nastaveniam svojho profilu na náborovom portáli ENGIE.  

Prístup k Vašim osobným údajom bude založený na zásade "need to know" (potrebujeme vedieť). K vašim osobným údajom môžu mať prístup napríklad aj zamestnanci spoločnosti ENGIE IT a jej subdodávatelia v rámci ich poslania udržiavať aplikáciu.  

 

7. Ochranné opatrenia a prenosy  

Vaše osobné údaje môžu byť prenášané mimo Európskej únie na účely údržby aplikácií subdodávateľmi spoločnosti Engie IT. Tieto prenosy sú chránené  štandardných doložiek o ochrane údajov. Ich kópiu môžete získať zaslaním žiadosti na adresu zodpovednaosoba.sk@engie.com

 

8. Vaše práva  

V súlade s nariadením môžete uplatniť svoje právo na prístup k svojim údajom, ich opravu alebo vymazanie. Máte tiež právo na námietku, obmedzenie a prenosnosť Vašich osobných údajov.  Všeobecné pravidlá a zásady spracúvania osobných údajov v spoločnostiach Skupiny ENGIE Slovesnko nájdete na webstránke: https://engie.sk/engie/gdpr/

Ak chcete uplatniť svoje práva z pohľadu ochrany osobných údajov, môžete svoju žiadosť zaslať na adresu zodpovednaosoba.sk@engie.com. Prevádzkovateľ môže požiadať o priloženie dokladu totožnosti (napríklad kópie preukazu totožnosti) k Vašej žiadosti, alebo inú formu overenia Vašej totožnosti.   

Ak máte po kontaktovaní pocit, že Vaše práva nie sú dodržiavané, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov  na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika 

 

Privacy notice updated as of 2023-03-14