Deze verklaring verschaft u informatie over de Verwerking van Persoonsgegevens bij de toegang tot en het gebruik van een ENGIE wervingsportaal.*

Er is een knop "Accepteren" en "Weigeren" toegevoegd aan deze privacyverklaring. Vanwege technische problemen kan deze niet worden verwijderd. 

Kies 'Accepteren '. Hiermee bevestigt u dat u het beleid hebt gelezen, zonder verdere implicaties (bijv. nergens mee instemmen). Als u op 'Weigeren' drukt, wordt u gevraagd uw beslissing te bevestigen. Als u dit doet, wordt er geen profiel voor u aangemaakt en kunt u niet solliciteren op een vacature. 
 

1.  Doel van de Verwerking 

De Verwerking heeft de volgende doeleinden: 

           a) De kandidaat in staat stellen een account aan te maken alvorens te solliciteren.  
           b) De kandidaat in staat stellen te solliciteren naar een specifieke openstaande functie van een entiteit die behoort tot de ENGIE Groep. 
           c) ENGIE in staat stellen de sollicitaties op te volgen (sollicitatiegesprek, verzending en bewaren van CV's,...).
           d) ENGIE in staat stellen het wervingsproces te automatiseren. 
           e) De kandidaat in staat stellen zich in te schrijven op andere vacatures van de ENGIE Groep. 

 

2.  Wie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking? 

De Verwerkingsverantwoordelijke is de juridische entiteit van ENGIE die de functie openstelt of waar de kandidaat solliciteert.  

 

3.  Verwerkingsgrond 

De gegevens die worden verzameld wanneer u een websitetoepassing van het ENGIE wervingsportaal bezoekt, worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke.  

Verwerking van Persoonsgegevens voor inschrijving op andere vacatures van ENGIE wordt alleen gedaan op basis van uw toestemming. 

Door uw sollicitatie verklaart u dat uw Persoonsgegevens juist, nauwkeurig, volledig en niet misleidend zijn. Bovendien staat u de Verwerkingsverantwoordelijke toe om alle redelijke stappen te ondernemen om de door u verstrekte Persoonsgegevens op elk moment tijdens het sollicitatie- en selectieproces te verifiëren, voor zover dit binnen de lokale wettelijke context is toegestaan. 

 

4.  Welke Persoonsgegevens wij van u verzamelen 

De categorieën Persoonsgegevens die in deze Verwerking worden verzameld, zijn de volgende: 

 • burgerlijke staat (naam, achternaam,...) ; 
 • persoonsgegevens (telefoonnummer, adres,...) ; 
 • opleiding/scholing (diploma, getuigschrift en data) ; 
 • beroepservaring (functie en verrichte werkzaamheden,...); ; 
 • kenmerken van de functie waarnaar de kandidaat op zoek is 
 • sollicitatie (sourcing, sociale netwerken, spontane sollicitatie, ...) 
 • resultaten van tests die in het kader van de werving zijn uitgevoerd (evaluatie van technische vaardigheden, Engelse test,...); 
 • algemene beoordeling van de geschiktheid van de sollicitatie voor de te vervullen functie. 

 

5.  Hoe lang we uw Persoonsgegevens bewaren 

Uw gegevens worden bewaard gedurende 12 maanden na de laatste verbinding met uw profiel. 

 

6.  Wie zijn de ontvangers van uw Persoonsgegevens 

Uw gegevens worden gebruikt door de betreffende ENGIE HR diensten die betrokken zijn in het wervingsproces en de bijbehorende administratieve opvolging. 

Bij het aanmaken van uw account in de Engie wervingsportaal heeft u de mogelijkheid om voor het zichtbaarheidsniveau van uw Persoonsgegevens te kiezen uit de 3 volgende opties :  

 • Optie 1 : enkel recruiters die vacatures beheren waarop ik solliciteer (ENGIE-recruiters kunnen uw profiel enkel zien wanneer ze verantwoordelijk zijn voor de vacature(s) waarop u gesolliciteerd hebt en kunnen u niet benaderen voor andere vacatures) 
 • Optie 2 : Enkel recruiters die vacatures beheren van een ENGIE-onderneming in uw land / regio van verblijf (ENGIE-recruiters die vacatures beheren in hetzelfde land dat u hebt gekozen als uw huidige land van verblijf kunnen mogelijk uw profiel zien en u benaderen voor andere vacatures). 
 • Optie 3 : Alle recruiters die vacatures beheren van alle ENGIE-bedrijven wereldwijd (alle recruiters binnen ENGIE kunnen mogelijk uw profiel zien en u benaderen voor andere vacatures). 

U heeft de mogelijkheid om deze optie zelf te wijzigen, op elk moment door toegang tot uw profielinstellingen in het ENGIE wervingsportaal. 

De toegang tot uw Persoonsgegevens is gebaseerd op het "need to know" principe. Uw Persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld ook worden geraadpleegd door medewerkers van ENGIE IT en zijn onderaannemers, in het kader van hun opdracht om de toepassing te onderhouden. 

 

7.  Waarborgen en Doorgiften 

Uw Persoonsgegevens kunnen door onderaannemers van Engie IT buiten de Europese Unie worden doorgegeven voor het onderhoud van de toepassing. Deze doorgifte wordt beschermd door Standaardbepalingen inzake Gegevensbescherming. Een kopie kan worden verkregen door een verzoek te sturen naar data.protection.nl@engie.com

 

8.  Uw rechten 

In overeenstemming met de Verordening kunt u uw recht op toegang, rectificatie of wissing van uw gegevens uitoefenen. U hebt ook het recht van bezwaar, beperking en overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens.  

Om uw rechten uit te oefenen, wordt u verzocht uw verzoek te sturen naar data.protection.nl@engie.com of in te dienen op https://www.engie-benelux-privacy.com/nl/#/IntroStep. De Verwerkingsverantwoordelijke kan u daarbij vragen naar een identificatie. 

De Data Privacy Manager (en de Data Protection Officer als er een is aangesteld voor de Verwerkingsverantwoordelijke) kan gecontacteerd worden door een mail te sturen naar data.protection.nl@engie.com

Als u na contact met ons van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/)  

 

*   Alle definities in deze mededeling (aangeduid met woorden in hoofdletters) hebben de betekenis zoals gedefinieerd in VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ("Algemene verordening gegevensbescherming" of "AVG"). 

 

Privacy notice updated as of 2023-03-14