Deze mededeling verschaft u informatie over de Verwerking van Persoonsgegevens bij de toegang tot en het gebruik van een ENGIE wervingsportaal.*
Houd er rekening mee dat er een knop accepteren en weigeren is gekoppeld aan deze Privacyverklaring. Vanwege technische problemen kan dit niet worden verwijderd.
Kies 'Accepteren'. Dit bevestigt dat u het beleid hebt gelezen, zonder andere implicaties hierin (bijv. geen toestemming voor iets). Als u op 'Weigeren' drukt, wordt u gevraagd uw beslissing te bevestigen. Als u dit doet, worden uw gegevens binnen 30 dagen verwijderd en wordt u teruggetrokken uit alle functies waarvoor u hebt gesolliciteerd.

 

1.    Doel van de Verwerking
De Verwerking heeft de volgende doeleinden :
a)    De kandidaat in staat stellen een account aan te maken alvorens te solliciteren.
b)    De kandidaat in staat stellen te solliciteren naar een specifieke openstaande functie van een entiteit die behoort tot de ENGIE Groep.
c)    ENGIE in staat stellen de sollicitaties op te volgen (sollicitatiegesprek, verzending en bewaren van CV's,...).
d)    ENGIE in staat stellen het aanwervingsproces te automatiseren.
e)    De kandidaat in staat stellen zich in te schrijven op andere jobaanbiedingen van de ENGIE Groep.

 

2.    Wie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking?
De Gegevensverantwoordelijke is de juridische entiteit van ENGIE die de functie openstelt of waar de kandidaat solliciteert. 

 

3.    Verwerkingsgrond
De gegevens die worden verzameld wanneer u een websitetoepassing van het ENGIE wervingsportaal bezoekt, worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke. 
Verwerking van Persoonsgegevens voor inschrijving op andere vacatures van ENGIE wordt alleen gedaan op basis van uw toestemming.
Door uw sollicitatie verklaart u dat uw Persoonsgegevens juist, nauwkeurig, volledig en niet misleidend zijn. Bovendien staat u de Data Controller toe om alle redelijke stappen te ondernemen om de door u verstrekte Persoonsgegevens op elk moment tijdens het sollicitatie- en selectieproces te verifiëren, voor zover dit binnen de lokale wettelijke context is toegestaan.

 

4.    Welke Persoonsgegevens wij van u verzamelen
De categorieën Persoonsgegevens die in deze Verwerking worden verzameld, zijn de volgende:
o    burgerlijke staat (naam, achternaam,...) ;
o    persoonsgegevens (telefoonnummer, adres,...) ;
o    opleiding/scholing (diploma, getuigschrift en data) ;
o    beroepservaring (functie en verrichte werkzaamheden,...); ;
o    kenmerken van de functie waarnaar de kandidaat op zoek is
o    sollicitatie (sourcing, sociale netwerken, spontane sollicitatie, ...)
o    resultaten van tests die in het kader van de aanwerving zijn uitgevoerd (evaluatie van technische vaardigheden, Engelse test,...);
o    algemene beoordeling van de geschiktheid van de sollicitatie voor de te vervullen functie.

 

5.    Hoe lang we uw Persoonsgegevens bewaren
Uw gegevens worden bewaard gedurende 12 maanden na de laatste verbinding met uw profiel.

 

6.    Wie zijn de ontvangers van uw Persoonsgegevens
Uw gegevens worden gebruikt door de betreffende ENGIE HR diensten die betrokken zijn in het aanwervingsproces en de bijbehorende administratieve opvolging.
Bij het aanmaken van uw account in de Engie wervingsportal heeft u de mogelijkheid om het zichtbaarheidsniveau van uw Persoonsgegevens te kiezen uit de 3 volgende opties : 
o    Optie 1 : enkel rekruteerders die jobs beheren waarop ik solliciteer (ENGIE-rekruteerders kunnen uw profiel enkel zien wanneer ze verantwoordelijk zijn voor de job(s) waarop u gesolliciteerd hebt en kunnen u niet benaderen voor andere vacatures)
o    Optie 2 : Enkel rekruteerders die jobs beheren van een ENGIE-onderneming in uw land / regio van verblijf (ENGIE-rekruteerders die jobs beheren in hetzelfde land dat u hebt gekozen als uw huidige land van verblijf kunnen mogelijk uw profiel zien en u benaderen voor andere vacatures).
o    Optie 3 : Alle rekruteerders die vacatures beheren van alle ENGIE-bedrijven wereldwijd (alle rekruteerders binnen ENGIE kunnen mogelijk uw profiel zien en u benaderen voor andere vacatures).
U zult de mogelijkheid hebben om deze optie zelf te wijzigen, op elk moment door toegang te krijgen tot uw profielinstellingen in het ENGIE wervingsportaal.
De toegang tot uw Persoonsgegevens is gebaseerd op het "need to know" principe. Uw Persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld ook worden geraadpleegd door medewerkers van ENGIE IT en zijn onderaannemers, in het kader van hun opdracht om de toepassing te onderhouden.

 

7.    Waarborgen en Doorgiften
Uw Persoonsgegevens kunnen door onderaannemers van Engie IT buiten de Europese Unie worden doorgegeven voor het onderhoud van de toepassing. Deze doorgifte wordt beschermd door Standaardbepalingen inzake Gegevensbescherming. Een kopie kan worden verkregen door een verzoek te sturen naar data.protection.be@engie.com.

 

8.    Geautomatiseerde selectie van kandidaten (identificatie- en selectieproces)
In het kader van haar wervingsactiviteiten gebruikt ENGIE TextKernel om recruiters te helpen efficiënt en objectief de meest gekwalificeerde en geschikte kandidaten voor een functie te vinden. 
Uw sollicitatie wordt automatisch verwerkt door TextKernel om uw vaardigheden en professionele ervaring te identificeren in de vorm van trefwoorden.
TextKernel gebruikt algoritmes om uw sollicitatie te sorteren en te classificeren op basis van de relevantie voor de zoekcriteria die door de recruiter zijn ingesteld (vaardigheden, werkervaring,...).  Uw sollicitatie wordt door Textkernel doorzocht aan de hand van de belangrijkste zoektermen die door de recruiter zijn vastgesteld voor de relevante functie die hij/zij zoekt.
De recruiter analyseert vervolgens de lijst met kandidaten die door Textkernel wordt voorgesteld en beslist wie er voor de rest van het wervingsproces wordt weerhouden. 
U kunt meer informatie opvragen over de onderliggende logica, het proces en de gevolgen ervan door een verzoek in te dienen bij de gegevensbeheerder zoals aangegeven in sectie 9. Uw rechten uitoefenen
Als u het geautomatiseerde besluit betwist, hebt u naast de bovengenoemde rechten het recht om een menselijke beoordeling aan te vragen, in het bijzonder om een herziening van uw situatie en/of een uitleg van het genomen besluit te verkrijgen binnen een periode van [vul lengte van tijd in] vanaf de ontvangst van het besluit van de recruiter om niet verder te gaan met uw sollicitatie in het wervingsproces.

 

9.    Uw rechten
In overeenstemming met de Verordening kunt u uw recht op toegang, rectificatie of wissing van uw gegevens uitoefenen. U hebt ook het recht van bezwaar, beperking en overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens. 
Om uw rechten uit te oefenen, wordt u verzocht uw verzoek te sturen naar data.protection.be@engie.com. De Verwerkingsverantwoordelijke kan u daarbij vragen naar een identiteitsbewijs (zoals een kopie van een identiteitskaart).
De Data Privacy Manager (en de Data Protection Officer als er een is aangesteld voor de Data Controller) kan gecontacteerd worden door een mail te sturen naar data.protection.be@engie.com.
Als u na contact met ons van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Mededeling aangepast op 22/01/2024.
 

*   Alle definities in deze mededeling (aangeduid met woorden in hoofdletters) hebben de betekenis zoals gedefinieerd in VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ("Algemene verordening gegevensbescherming" of "AVG").